SPB-malli – suoriteperusteinen kuntapalveluiden ohjaus

Tutustu malliin --> tästä

SPB-mallissa organisaatioille ja yksiköille lasketaan suoritehinta, joka tehdyn työn eli suoritteiden kautta tuottaa suoriteperusteiset tulot. Suoritteen hinta pohjautuu tuotteistukseen ja hinnoitteluun. SPB-mallissa jokaiselle tulosyksikölle lasketaan taloudellinen tulos. Tulos lasketaan vähentämällä suoriteperusteisista tuloista toteutuneet menot.  Taloudellisen mittaamisen lisäksi voidaan käyttää myös laadullisia mittareita.

SPB-mallissa keskeisellä sijalla ovat tulos- eli toimintayksiköt, joiden tekemät päätökset käytännössä ratkaisevat sen, kuinka paljon organisaatio käyttää rahaa. SPB-mallissa annetaan päätösvaltaa ja vastuuta mahdollisimman paljon tulosyksiköille, jolloin yksittäinen esimies ja työntekijä voi aidosti vaikuttaa talouteen. SPB-mallin kautta henkilöstön ja esimiesten ymmärrys ja osaaminen talouden suhteen kasvavat merkittävästi.

SPB-mallin tuotteistus ja hinnoittelu tehdään kustannuskertoimia käyttäen. Kustannuskertoimet ovat tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Kunkin tulosyksikön suoritehinnat ja jossain tapauksessa tavoitteet määrittyvät yksilöllisiksi ottaen huomioon henkilöstön palkoista ja yksikön perustehtävästä johtuvat erot.

SPB-malli on erittäin joustava. Organisaatio voi valmiiden pohjien avulla itse määritellä tuotteet, hinnat, kertoimet, tavoitteet, palkitsemisen jne. SPB-mallin avulla voidaan ottaa käyttöön tulospalkkio.

Malli mahdollistaa myös budjetoinnin ja taloussuunnittelun sekä – seurannan kehittämisen ja käyttöönoton. Tätä varten on kehitetty omat työkalut.  Mallin tueksi on tuotettu laskennan ja seurannan työkalut myös yksiköiden esimiehille.

SPB-mallin keskeiset periaatteet:

  • Valtaa ja vastuuta tulosyksiköille - Voimaannuttava johtaminen
  • Talousosaamista ja – ymmärrystä esimiehille - Talouden johtaminen
  • Ohjaamista porkkanalla, ei kepillä - Kannustava ja palkitseva johtaminen
  • Selkeät ja saavutettavissa olevat suoritetavoitteet- Tavoitteilla johtaminen