Henkilöstö

SpokkiSimo Pokki, Vertikal Oy:n toimitusjohtaja on lastentarhanopettaja, kouluttaja, konsultti ja työnohjaaja. Hän on kuntapalvelujen asiantuntija. Simo Pokki on toiminut kuntapalveluissa yli 25 vuotta. Hän on toiminut laajasti kouluttajana ja asiantuntijana, jolla on ollut yhteistyötä lähes kaikkien maamme kuntien kanssa. Hän perusti vuonna 1995 Edufin Oy:n, josta kasvoi lyhyessä ajassa maamme suurin päivähoidon ja vanhuspalvelujen henkilöstön täydennyskouluttaja. Lisäksi yritys kehitti TAK-arviointijärjestelmän, jota käytti eri muodoissa yli 250 kuntaa. Simo Pokki myi Edufin Oy:n liiketoiminnan 2003, jonka jälkeen hän toimi yrityksen toimitusjohtajana. Vuonna 2005 hän perusti Vertikal Oy:n, jonka kehittämään SPB-malliin ja sen tuottamiin ajatuksiin ja kokemuksiin tämäkin kirja osin pohjautuu.

Simo Pokki tuntee erityisen hyvin päivähoidon toimittuaan kentällä yli seitsemän vuotta. Hän on perehtynyt syvällisesti kuntatalouteen tuotettuaan toiminnan ja talouden ohjaamiseen ja kustannuslaskentaan liittyviä palveluita yli 100 kunnalle 2000-luvulla. Hän tuntee poliittisen järjestelmän toimittuaan vantaalla merkittävissä luottamustehtävissä 20 vuoden ajan. Hän ennätti toimia sosiaali- ja terveys-, koulutus- ja tarkastuslautakuntien puheenjohtajana. Lisäksi hän toimi kaavoituslautakunnan jäsenenä. Poliittisen toiminnan lisäksi hän on osallistunut myös muuhun järjestötoimintaan toimien muun muassa pöytätennisliiton puheenjohtajana.


Vesa Ekroos on kauppatieteiden maisteri, hallitusammattilainen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, kirjoittaja ja luennoitsija useissa yliopistoissa. Hän on toiminut yksityisen terveydenhuollon johtotehtävissä sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä yli 30 vuoden ajan. Hän on ollut mehiläinen oy:n toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja osakas vuosina 1986–2006. Hän toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa yksityissektorin sekä kolmannen sektorin yhtiöissä ja säätiöissä. Hän toimii kouluttajana muun muassa useissa eri yliopistojen järjestämissä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutusohjelmissa sekä asiantuntijana lukuisissa julkisen sektorin sekä kolmannen ja yksityisen sektorin kehittämishankkeissa.

Vesa Ekroosin viimeisin kirja on vuonna 2005 Talentumin julkaisema Terveydenhuollon palvelutuotanto – yksityisesti vai julkisesti. Lisäksi Vesa Ekroos on kirjoittanut viimeisen 20 vuoden aikana yli 100 sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija-artikkelia alan ammattilehdissä.

Vesa Ekroos tuntee erityisen hyvin suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon, rahoituksen ja päätöksentekomekanismin ja hänen asiantuntemustaan ovat viime vuosina käyttäneet lukuisat koti- ja ulkomaiset alan toimijat. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa julkisen sektorin sekä yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien johtamisjärjestelmät, strateginen suunnittelu, kustannuslaskenta, hinnoittelu, tuotteistus sekä investointilaskenta.


Juhani Kauhanen on kauppatieteiden maisteri, tietokirjailija, tutkija, konsultti ja luennoitsija useissa korkeakouluissa.Hän on hankkinut laajan kokemuksen henkilöstövoimavarojen johtamisen alueelta teollisuudessa ja palvelualoilla keski- ja ylimmän johdon tehtävissä. 1990-luvun alussa hän teki uranvaihdon ja siirtyi kouluttajaksi, tutkijaksi ja tietokirjailijaksi. Kauhasella on laaja kontaktipinta elinkeinoelämään yritysten ja eri järjestöjen kautta. Hän on arvostettu luennoitsija sekä korkeakouluissa että yrityksissä. Tampereen yliopistossa kauppatieteiden opiskelijat ovat valinneet hänet 2000-luvulla kolmena vuonna peräkkäin kolmen parhaan opettajan ryhmään.

Kauhanen on kirjoittanut yksin tai yhdessä muiden kanssa kaikkiaan toistakymmentä kirjaa. Hänen tunnetuin kirjansa on Henkilöstövoimavarojen johtaminen, josta ilmestyi jo 11. uudistettu painos vuonna 2012. Kirja on oppikirjana lähes kaikissa korkeakouluissa, joissa kyseistä aihealuetta opetetaan. Uusin kirja Suorituksen johtaminen ja palkitseminen ilmestyi vuonna 2012 MIF Oy:n kustantamana. Kauhanen on palkittu tietokirjailija (Suomen tietokirjailijat r.y. sekä WSOY:n kirjallisuussäätiö).

Kauhanen tuntee hyvin aihealueittensa teorian ja käytännön. Hän käyttää esityksissään aihealueestaan hyviä esimerkkejä ja konkretisoi asiansa kuulijoiden mukaisesti. Hän tarkastelee asioita kokonaisuuksina, mutta näkökulma on yleensä ylimmän johdon ja esimiesten näkökulma. Kauhasen esityksissä on huumoria ja pohdintaa, ei läheskään aina valmiita vastauksia tai toimintamalleja. Esityksissään hän liikkuu tiede- ja elinkeinoelämän välimaastossa unohtamatta kumpaakaan. Hänen mielestään jokaisella työntekijällä on oikeus saada osakseen hyvää johtamista. Tämän pitäisi olla kansalaisten perusoikeus. Näin myös organisaatiot pystyvät kehittämään tuottavuutta ja menestymään.


Esko Sainio on toiminut yläkoulun rehtorina Vantaalla 30 vuotta. Hän on mm. perehtynyt opettajien palkanlaskentaan ennen Vantaalle siirtymistä yksityisen Turun Iltakoulun apulaisrehtorina. Sen jälkeen hän on pitänyt tietonsa ajan tasalla virkaehtosopimusten puitteissa.

Rehtorin työn ohessa Sainio on ollut työryhmässä, joka uudisti Vantaan perusopetuksen resurssijaon euromääräiseksi 1990-luvulla. Työryhmä tarkensi ja esitti resurssilaskennan perusteiden muutoksia.  Resurssien jaon ohjausvaikutus oli tehokas. Työryhmän jäsenenä Sainio laati erilaisia taloussuunnittelun apuvälineitä rehtorikollegoille.

Alkuperäinen vantaalainen resurssilaskelma vaati ajantasaistamista 2009 ja eläkkeelle jäännin jälkeen Sainio on laatinut Vantaan perusopetuksen uuden resurssijaon, jolla koulut saavat mm. oppilasmäärään, koulun antamaan erityisen tuen määrään ja kunkin koulun opettajakunnan keskipalkkaan pohjautuvan euromääräisen budjetin.

Lisäksi Sainio on vetänyt Jyväskylän perusopetuksen resurssijaon uudistusprosessia parisen vuotta, jolloin koulut siirtyvät tuntikehyksessä eurokehykseen. Tähän liittyen hän on ollut kehittämässä selaimessa olevaa taloussuunnittelun sovellusta.Sainio on pitänyt kymmeniä rehtorikoulutustilaisuuksia koulun talouteen liittyen eri kunnissa ja on ollut tekemässä/tehnyt euroresurssilaskelmia ja suunnitelmia moneen muuhun kuntaan.


Jyrki Hakkarainen on varatuomari, lakimies ja kuntajohtamisen asiantuntija. Hän on työskennellyt Suomen lähi- ja perushoitajaliitossa lakimiehenä ja neuvottelupäällikkönä. Hän on ollut Karjaan kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä, työskennellyt Pohjan kunnanjohtajana ja Raaseporin kaupungin kehitysjohtajana. Hän on suorittanut kuntajohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Jyrki Hakkaraisella on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kuntajohtamisesta. Kuntien poliittinen, strateginen ja henkilöstöjohtaminen ovat hänelle käytännön työssä tulleet tutuiksi. Hän on ollut keskeisesti mukana tekemässä kuntaliitosta, jossa Pohja, Karjaa ja Tammisaari yhdistettiin Raaseporin kaupungiksi. Pohjan kunnanjohtajana Hakkarainen on vuosia vastannut Länsi-Uudenmaan kuntien seudullisesta yhteistyöstä ja seudullisista kehitysasioista.


Henrik Sanmark on sosiaalityöntekijän koulutuksen ja sosiaali- ja terveysjohtamisen erityisopinnot suorittanut sosiaalihuollon vahva ammattilainen, joka on työskennellyt lähes 30 vuotta eri kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. sosiaalityöntekijänä, sosiaalisihteerinä, lastenvalvojana, vanhustyönjohtajana, sosiaalijohtajana ja perusturvajohtajana. Vuodesta 2009 alkaen työkokemusta on kertynyt myös sosiaalipalveluyrittäjänä.

Henrik Sanmarkilla on monipuolinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemus sekä kokemuksiin perustuvia näkemyksiä palvelujen kehittämis- ja tehostamistarpeista niin asiakas- kuin organisaationäkökulmastakin.